TOT 60 EURO KORTING BIJ HULP PLAATSING EN AFBRAAK

KORTING BIJ HULP PLAATSING & AFBRAAK

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Yoert BV (hierna de verhuurder), met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Begoniastraat 9, KBO nr. 0766.345.431, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de huurder. Door het plaatsen van een reservatie erkent de huurder de algemene voorwaarden van de verhuurder te hebben aanvaard. De persoon die een reservatie plaatst, wordt geacht de opdrachtgever te zijn en staat borg voor de uitvoering van de overeenkomst door de huurder.

Alle vermelde goederen op de offerte zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van de verhuurder en staan onmiddellijk na de aangegane huurtermijn met het oog op de teruggave zonder enige restrictie vrij ter beschikking van de verhuurder. Indien de huurder, om welke reden ook meent de eigendom te moeten betwisten en/of er bij de teruggave vertraging zou ontstaan, is de huurder aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die hieruit zou voortvloeien.

De huurder dient een verzekering af te sluiten omtrent de gehuurde goederen voor de risico’s brand en storm.

De verhuurder heeft altijd het recht de verhuurde tenten en feestmaterialen niet op te bouwen en daarmee de reservatie en overeenkomst te annuleren indien hij dit nodig acht. Bijvoorbeeld: in geval van zeer slechte omstandigheden bij de huurder als braakliggende gronden, ondergronden met scherpe uitsteeksels, modderige ondergronden waar verankering niet mogelijk is of andere locaties waar de verhuurder zijn materialen niet wenst op te zetten omdat ze mogelijks beschadigd zullen raken.

Bij windsnelheden vanaf 85km/uur moeten de tenten worden ontruimd. Indien de huurder deze regel niet naleeft, zal de verhuurder genoodzaakt zijn officiële diensten zoals brandweer en politie te verwittigen en zullen alle eventuele kosten hieraan verbonden door de huurder gedragen worden.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of beschadigingen aan personen, dieren of goederen, ongeacht wiens eigendom, tijdens het opbouwen of afbreken van de goederen of gedurende de periode waarbinnen de goederen door de huurder worden gebruikt en dit ongeacht of de schade plaatsvond binnen of buiten het verhuurde goed. Tijdens de werkzaamheden aan de verhuurde goederen is de huurder ten volle aansprakelijk voor de aanwezigen op de bouwplaats en hun gedragingen. Indien de verhuurder van mening is dat de plaatsing niet veilig kan gebeuren, mag hij kosteloos afzien van de reservatie totdat de huurder de veiligheid kan garanderen.

De huurder is aansprakelijk voor het in goede staat houden van de gehuurde goederen tot het moment van afbraak.

Onmiddellijk na plaatsing van de verhuurde materialen wordt een checklist opgemaakt om de staat van het verhuurde goed te documenteren. Zowel de verhuurder als de huurder dienen akkoord te gaan met de staat van de goederen. Deze checklist wordt in tweevoud opgemaakt, 1 exemplaar voor de verhuurder en 1 voor de huurder. Na akkoord van de huurder kunnen er geen wijzigingen meer gemaakt worden. Voor het afbreken of ophalen van de materialen wordt opnieuw de staat van alle materialen beoordeeld. Bij eventuele schade wordt de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld en dient hij deze te vergoeden overeenkomstig de prijzen die op de checklist vermeld werden.

De waarborg wordt ter plaatse betaald bij levering of plaatsing van de materialen. Voordat de afbraak van de materialen start wordt de staat van de goederen gecontroleerd. Bij schade kan de verhuurder aanspraak maken op de waarborg, al dan niet gedeeltelijk. 

Bij elk gehuurd materiaal zorgt de verhuurder voor duidelijke voorschriften. De huurder dient deze steeds te respecteren.

Het is verboden stickers of affiches te kleven aan de gehuurde goederen. Voor het verwijderen van de aangebrachte stickers, affiches of plakresten wordt per zeil €70.00 in rekening gebracht.

Het is verboden de tenten na plaatsing te verplaatsen. Bij verplaatsen van de tent zal de verhuurder €250 schadevergoeding aanrekenen, ongeacht de staat van het goed.

De huurder is verantwoordelijk voor de keuze van het terrein. Hij dient de toestanden en de gebruiksvoorwaarden daarvan te kennen alsmede de plaatselijke bouw-, brand- en andere voorschriften. De huurder blijft aansprakelijk voor de schade van welke aard ook aangebracht aan het terrein en/of de gehuurde goederen. Het terrein dient tot aan de plaats van opbouw en afbraak van de gehuurde goederen onder alle omstandigheden toegankelijk te zijn. Bij afbraak dienen tenten geheel leeg te zijn. Ontstane wachttijden hieruit voortvloeiend zullen in rekening gebracht worden aan €25 per begonnen kwartier. 

De huurder is verantwoordelijk voor de beveiliging en supervisie van de materialen. Bij diefstal ervan zal de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden en wordt dit in rekening gebracht. De huurder dient te beschikken over de nodige verzekeringen.

De overdracht van het gehuurde goed heeft direct na de opbouw en het ondertekenen van de checklist plaats. Bezwaren of aanmerkingen dienen onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van de verhuurder tijdens het opmaken van de checklist.

Klachten en/of beschadigingen welke zich voordoen gedurende de huurtijd, bijvoorbeeld door weersinvloeden, dienen onverwijld telefonisch te worden gemeld aan de verhuurder op het nummer 0488/14.47.22 of persoonlijk op het volgende adres: Begoniastraat 9, 9150 Kruibeke. Klachten die de verhuurder pas bereiken na afloop van de huurperiode worden genegeerd.

Reparaties van ontstane beschadigingen welke veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik, verkeerde handelingen of het niet respecteren van de voorschriften, zullen door de verhuurder in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt, kan de verhuurder toch een deel van de huurprijs aanrekenen volgens de annulatievoorwaarden die gelden per verhuurd goed. De annulatievoorwaarden worden telkens duidelijk vermeld op de bestelbon.

Alle door de verhuurder meegedeelde prijzen zijn in EURO. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen door overschrijving op het rekeningnummer van de verhuurder, vermeld op de factuur. Indien een factuur niet integraal wordt betaald op de vervaldag zijn van rechtswege vanaf de vervaldag tot aan de betaling intresten verschuldigd aan 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.

Voor bepaalde tenten en huurperiodes dient de huurder vooraf een voorschot te betalen. Dit wordt steeds duidelijk vermeld op de bestelbon. Het voorschot bedraagt 25% van de hoofdsom. De resterende 75% wordt na het afbreken van de goederen ofwel contant betaald of via overschrijving op het rekeningnummer van de verhuurder.

De verhuurder verwerkt de persoonsgegevens van de door de huurder opgegeven contactpersonen met het oog op ‘klantenbeheer’, i.e. om met de huurder in contact te treden met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens. Om de door de huurder ter beschikking gestelde persoonsgegevens maximaal te beschermen, past de verhuurder binnen de grenzen van het redelijke een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving. De veiligheidsmaatregelen die de verhuurder neemt, strekken tot het voorkomen van elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of ongewenste openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies.

De huurder gaat ermee akkoord dat hij wordt opgenomen in het referentieportfolio van de verhuurder. 

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, ziekte of ernstige familiale omstandigheden, en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de verhuurder geen controle heeft, bevrijden de verhuurder, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen met de huurder, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de huurder.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of onafdwingbaar, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de verhuurder en de huurder de nietige of onafdwingbare bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de bepaling zoveel mogelijk benadert.

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van de verhuurder. Elk geschil m.b.t. het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent (afdeling Gent). 

Menu

Links

YOERT BV
APPTHINGS BV

Begoniastraat 9
9150 Kruibeke, BE
info@partytent-huren.be
BE0766.345.431

© partytent-huren.be by YOERT 2023. Alle rechten voorbehouden